FOLLOW US
FOLLOW US

ABOUT US

ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม อีกทั้งในปี 2558 จะมีการรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้นด้านการแลกเปลี่ยนซื้อขายจำนวนมากทำให้เกิดการแข่งขันด้านสินค้าในตลาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เราจึงมุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพ แสวงหาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ ใส่ใจทุกรายละเอียดในการผลิตและควบคุมคุณภาพ มีการรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของผู้บริโภค เพื่อนำกลับมาวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การสร้างความแตกต่างและความหลากหลายของสินค้าด้วยการพัฒนาสินค้าใหม่ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ๆ เพื่อตอกย้ำความเป็นแบรนด์ชั้นนำในสินค้าเครื่องเขียน และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

กิจกรรม ข่าวสาร