ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เข้าถึงเว็บไซต์ และคุกกี้
บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จึงจัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อให้ผู้เข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา (“ท่าน”) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยนั้น จะได้รับความคุ้มครอง และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมาย และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

1. ขอบเขตการใช้บังคับ
ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มุ่งใช้สำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. คำนิยาม
ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ เว้นแต่เมื่อบริบทกำหนดเป็นอย่างอื่น

“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งใด ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ออกเพิ่มเติม หรือออกเพื่อใช้บังคับแทนที่เป็นคราว ๆ ไป

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งช่วยให้ระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่จะไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว

“ประมวลผล” หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

“คุกกี้” หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็ก หรือข้อความที่ออกให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ (ปกติแล้วจะประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) และใช้เพื่อจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของท่าน เช่น วิธีการใช้งานเว็บไซต์ ภาษาที่ใช้ รายชื่อสินค้าที่ท่านเข้าไปดู ระยะเวลาที่ท่านใช้งานในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของท่าน รวมถึงเพื่อวิเคราะห์กระแสความนิยม

“เว็บไซต์” หมายถึง www.dhas.com www.elephantbrand.co.th www.masterart.co.th www.quantum-writing.com www.renaissance.co.th www.dhasmadetoorder.com และ www.dhas-export.com www.artifactpen.com www.dhas-papersolution.com รวมถึง ซับโดเมน (Sub Domain) และยูอาร์แอล (URL) ภายในเว็บไซต์ดังกล่าว

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด

“เบราว์เซอร์” หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นดู เข้าถึง และใช้งานเว็บไซต์ รวมไปถึงซอฟต์แวร์อื่นใดสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ทำงานลักษณะเดียวกัน เช่น Google Chorme, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera เป็นต้น

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และเหมาะสม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ประมวลผล ได้แก่
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน

ชื่อ และนามสกุล

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน หมายเลขติดต่ออื่น ๆ ที่อยู่สำหรับติดต่อ

ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นใดที่ท่านอาจมอบให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างที่ติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น

ข้อมูลการติดต่อกับระบบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอีเมล เช่น ชื่อ username ที่ต้องการใช้งาน และข้อมูลการ setup ระบบอีเมล เช่น ข้อมูลโดเมน, DNS, MX record ฯลฯ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมทางอ้อม

เป็นข้อมูลบางอย่างจากบัญชี Facebook, Line ของท่านกับบริษัทฯ ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล เพื่อให้บริษัทฯ ยืนยันตัวตน และเพศ เขตที่อยู่ทั่วไป ลิงก์ไปยังโปรไฟล์ Facebook, Line เขตเวลา วันเกิด รูปภาพโปรไฟล์ "ไลค์" ของท่าน และรายชื่อเพื่อน ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมโดย Facebook, Line หรือผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่นการสื่อสารอื่น

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

คุกกี้ การให้ความยินยอมเกี่ยวกับคุกกี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและเยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้าเว็บเพจที่เข้าเยี่ยมชม ประวัติการค้นหาบนเว็บไซต์ ไอพีแอดเดรส ประเภทและรูปแบบของเบราว์เซอร์ หน้าเว็บเพจที่นำมาสู่เว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการ การบันทึกวันและเวลา (date and timestamp) และเส้นทางการใช้งานเว็บไซต์ (clickstream data) ที่เก็บรักษาไว้ในไฟล์บันทึกข้อมูล

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 บริษัทฯ พยายามเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นและเพียงพอ แต่ไม่เกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างล่างในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
วัตถุประสงค์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และฐานตามกฎหมาย

- เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อกับท่าน
- เพื่ออ้างอิงและยืนยันตัวบุคคลในการติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์
- เพื่อดำเนินการใด ๆ ตามคำขอของท่านในกรณีที่ท่านได้ติดต่อกับบริษัทผ่านแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้บนเว็บไซต์

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล:

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลอื่นๆ

- เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งค่า (setup) การเชื่อมต่อของเว็บไซต์

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล:

ข้อมูลการติดต่อกับระบบ

- เพื่อตรวจจับ ป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินการทางกฎหมายต่อการฉ้อโกง และ/หรืออาชญากรรมและดูแลรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์
- เพื่อจัดเก็บ หรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่าน และนำมาใช้ในการบริหารจัดการเว็บไซต์
- เพื่อการวิจัยและการปรับปรุงทางการตลาด
- เพื่อนำเสนอสินค้า/บริการ โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษอื่นของบริษัทฯ ให้แก่ท่าน
- เพื่อจดจำการตั้งค่าของท่าน
- เพื่อวิเคราะห์กระแสความนิยม
- เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล:

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมทางอ้อม

- เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทฯ ตามกฎหมายข้อบังคับ หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ หรือศาล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการตามคำขอของท่านในการใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
- เพื่อเป็นการเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- เพื่อกำหนด ปฏิบัติตาม ใช้สิทธิ หรือ ต่อสู้การใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายหากเกิดข้อพิพาทขึ้น

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล:

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมทางอ้อม
ข้อมูลอื่น ๆ

4.2. หากท่านไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ หรือขอถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ หรือใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ หรืออาจมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดจากการใช้งานเว็บไซต์ หรืออาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอ ให้ข้อมูล หรือดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับท่านได้ เป็นต้น
4.3. หากบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ บริษัทฯ จะบอกกล่าวให้ท่านทราบวัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าว และหากกฎหมายกำหนด บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวก่อน เว้นแต่เมื่อกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
4.4. บริษัทฯ อาจแจ้งถึงความจำเป็น และผลกระทบอื่นใดให้ท่านทราบไม่ว่าโดยช่องทางใดเมื่อท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละคราว

5. ประเภทของบุคคล หรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5.1. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคลากร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีเพียงเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบของบริษัทฯ เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกใด ๆ เว้นแต่ในพฤติการณ์ที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
5.2. บริษัทฯ อาจเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล/นิติบุคคลต่อไปนี้เป็นคราว ๆ ไป โดยบุคคล/นิติบุคคลดังกล่าวอาจอยู่ใน หรือนอกประเทศไทยก็ได้
5.2.1. ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ให้บริการด้านบัญชี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
5.2.2. หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายที่จะร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งศาลหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

6. คุกกี้การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ เปิดเผย
บริษัทฯ จัดเก็บคุกกี้เพื่อใช้ในการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และนำมาใช้ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของท่าน เช่น วิธีการใช้งานเว็บไซต์ ภาษาที่ใช้ รายชื่อสินค้าที่ท่านเข้าไปดู ระยะเวลาที่ท่านใช้งานในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของท่าน รวมถึงเพื่อวิเคราะห์กระแสความนิยม ทั้งนี้ คุกกี้บางประเภทนั้นอาจจำเป็นอย่างมาก มิฉะนั้นหน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้งานหรือแสดงผลได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภทอื่นอาจช่วยเหลือบริษัทฯ ในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทำให้การสื่อสาร การโต้ตอบ และปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์เหมาะสมมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้เพื่อช่วยในการนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับท่านได้ โดยบริษัทฯ อาจศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของท่านในเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือของบุคคลภายนอกเพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้แก่ท่าน โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ประเภทของคุกกี้ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และฐานตามกฎหมาย

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญ และจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ โดยช่วยในการทำงานของ คุณลักษณะพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น ให้ท่านเข้าถึงพื้นที่ของเว็บไซต์ที่มีการรักษาความปลอดภัย การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และการตั้งค่าเกี่ยวกับความยินยอม เป็นต้น และเว็บไซต์อาจทำงานไม่ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วนหากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกลบไปเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน

คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทฯ เรียนรู้ว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลว่าท่านใช้และเข้าชมเว็บไซต์ในลักษณะใด เว็บเพจที่ท่านเข้าเยี่ยมชม โฆษณา และลิงค์ใดบ้างที่ท่านคลิกดู จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและผู้ใช้ของเว็บไซต์ อัตราการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวก่อนออกจากเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าเยี่ยมชม เป็นต้น คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทฯ ปรับปรุงการทำงาน และประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้ประเภทนี้จะเป็นข้อมูลซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนได้

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกลบไปเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน

คุกกี้สำหรับเก็บสถิติ

คุกกี้ประเภทนี้จัดเก็บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ช่วยให้บริษัทฯ รับทราบตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้ เช่น ภาษาที่ต้องการ ภูมิภาค เป็นต้น

คุกกี้เพื่อการตลาด

คุกกี้ประเภทนี้ติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่านในเว็บไซต์ โดยช่วยให้บริษัทฯ แสดง และนำเสนอโฆษณาที่ตรงตามความสนใจของท่านให้แก่ท่าน

ทั้งนี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่อาจยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ท่านอาจเลือกยอมรับ หรือปฏิเสธคุกกี้ได้ โดยปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธคุกกี้หากต้องการ อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าการปิดการทำงานหรือปฏิเสธคุกกี้บนเบราว์เซอร์อาจทำให้ท่านเข้าถึง หรือใช้บริการบนเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ หรือการใช้เว็บไซต์อาจถูกจำกัด ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบวิธีการลบคุกกี้ได้ที่ https://allaboutcookies.org/how-to-clear-cookies

6.1. โดยทั่วไปแล้วบริษัทฯ ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเพื่อประเมินจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ วัดระดับความนิยมของส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวของท่าน และจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ วัดรูปแบบการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน และบริหารจัดการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติและข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผย เว้นแต่ตามหัวข้อ “ประเภทของบุคคล หรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย”
6.2. บริษัทฯ อาจใช้งานทั้งคุกกี้ของบริษัทฯ เอง และของบุคคลภายนอก คือ คุ้กกี้ที่ออกและบริหารจัดการโดยบุคคลอื่น เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ คุกกี้ประเภทนี้อาจจำเป็นสำหรับการแสดงแบบฟอร์มบางอย่างบนเว็บไซต์ หรืออนุญาตให้มีการโฆษณานอกเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับการทำงานบางอย่างภายในเว็บไซต์ของบริษัทนั้น บริษัทอาจใช้บริการที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บเพจที่มีวีดีโอจาก YouTube ฝังอยู่ หรือมีลิงก์เชื่อมไปยัง YouTube วีดีโอ เฟสบุ๊ค หรือลิงก์อื่น (และเนื้อหาอื่น ๆ ที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก) อาจมีคุกกี้ของบุคคลภายนอกอยู่ด้วย และบริษัทฯ แนะนำให้ท่านอ่าน และทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกดังกล่าว
7. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ทำการติดต่อ หรือธุรกรรมใด ๆ ไว้กับบริษัทฯ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับจากการทำธุรกรรม หรือการติดต่อครั้งสุดท้ายระหว่างท่านกับบริษัทฯ หรือจนกว่าจะพ้นระยะเวลาซึ่งยาวนานที่สุดที่แต่ละฝ่ายอาจจะใช้สิทธิเรียกร้อง หรือใช้สิทธิอื่นใดตามกฎหมายได้ หรือระยะเวลาซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปได้ หากบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านต่อไปเพื่อการรักษาสิทธิประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ
คุกกี้ เว็บไซต์มีการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ต่อครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามคำขอความยินยอมของบริษัทฯ ที่ได้ขอไว้กับท่าน หรือจนกว่าท่านจะดำเนินการลบข้อมูลคุกกี้

8. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในวัน และเวลาทำการปกติของบริษัทฯ คือ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 17.30 น. ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ส่งถึง : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ : บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด
202 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Email : [email protected]

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องได้รับรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอจากท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการพิจารณายืนยันตัวตน และรายละเอียดการใช้สิทธิเพื่อที่จะดำเนินการจัดการได้ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการลบ แก้ไข หรือดำเนินการอื่นใดกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในการยืนยันตัวตนจากท่าน
9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในข้อ 8.

9.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ กรณีที่บริษัทฯ มีข้อสงวนสิทธิในการขอถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การใช้สิทธิขอถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัทฯ ซึ่งได้รับความยินยอมไว้ และได้กระทำไปแล้วโดยชอบ ก่อนการใช้สิทธิถอนความยินยอมดังกล่าว

9.2 สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

9.3 สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือขอให้ส่งโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ หรือการใช้สิทธินั้นละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

9.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง การวิจัยทางวิทยาศาตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น บริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตาม การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือมีความจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ

9.5 สิทธิในการขอลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ หรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทจะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น

9.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เมื่อบริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคำร้องขอของท่านให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือบริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบคำขอใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ต้องลบหรือทำลายแต่ท่านขอให้บริษัทระงับการใช้แทน หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

9.7 สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีเหตุปฏิเสธโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะบันทึกคำร้องขอของท่าน พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านไว้ตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของท่านได้หากมีสิทธิ หรือหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น กรณีที่คำขอของท่านจะกระทบหรือเสียหายต่อสิทธิ และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือบริษัทมีข้อต่อสู้ หรือข้อโต้แย้งอื่นอยู่ภายใต้กฎหมาย เป็นต้น และท่านย่อมมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหากบริษัทฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลของบริษัทฯ รวมถึงลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ หรือของผู้ประมวลผลข้อมูลของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

บรรดาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเก็บรวบรวม และใช้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับนั้น บริษัทฯ จะมีสิทธิในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ เก็บรวมรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯ เพื่อขอถอนความยินยอมของท่านในเวลาใดก็ได้ระหว่างวัน และเวลาทำการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการขอเข้าถึง หรือใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด

บริษัทฯ จึงขอแจ้งสิทธิ และความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ท่านทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทฯ จะแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.dhas.com)
ประกาศไว้ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565