Portfolioภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์สำคัญ เมื่อต้องเตรียม Portfolio ภาษาอังกฤษ

Portfolioภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์สำคัญ เมื่อต้องเตรียม Portfolio ภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์สำคัญ หากต้องเตรียม Portfolio ภาษาอังกฤษ

Portfolioภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์สำคัญ เมื่อต้องเตรียม Portfolio ภาษาอังกฤษ

                เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง การเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยก็เช่น สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังทำ Portfolio กันอยู่ โดยเฉพาะ Portfolio ภาษาอังกฤษ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Portfolio Inter ซึ่งจะใช้สำหรับการยื่นเข้าคณะที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ และภาษาที่ใช้นั้นก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และจะต้องมีความถูกต้องในเรื่องของไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Portfolio ภาษาอังกฤษ ว่าแต่จะมีคำศัพท์อะไรบ้างที่จำเป็นกับ Portfolio ภาษาอังกฤษ ไปดูกันเลย

1.หน้าปก = Front cover

Portfolio ภาษาอังกฤษ ตราช้าง

                หน้าปกถือเป็นหน้าตาของทั้ง Portfolio น้อง ๆ ควรออกแบบให้โดดเด่น สะดุดตา ใส่รูปตัวเองที่บ่งบอกถึงตัวเองมากที่สุด เขียนเนื้อหารายละเอียดเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น โรงเรียน และต้องออกแบบหน้าตาของหน้าปกออกมาให้เป็นตัวเองที่สุด ซึ่งคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Portfolio ภาษาอังกฤษ มีดังนี้

Portfolio = แฟ้มสะสมผลงาน

ชื่อ-นามสกุล = Name-Surname

ชื่อเล่น = Nickname

High School = โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

2.คำนำ = Preface

Portfolio ภาษาอังกฤษ ตราช้าง

                เขียนถึงวัตถุประสงค์หรือความตั้งใจในการทำ Portfolio และความตั้งใจในการเข้าคณะนั้น ๆ ในมหาวิทยาลัยและเนื้อหาต่าง ๆ ที่อยู่ในเล่มนี้ อาจเขียนขอบคุณบุคคลที่ช่วยหรือให้การสนับสนุน ซึ่งคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Portfolio ภาษาอังกฤษ มีดังนี้

Success = ประสบความสำเร็จ

Perspirations = แรงบันดาลใจ

Knowledge = ความรู้

Inspiration = แรงบันดาลใจ

Contributions = ผลงาน

Graduation = สำเร็จการศึกษา

3.สารบัญ = Content

Portfolio ภาษาอังกฤษ ตราช้าง

                เรียบเรียงหัวข้อของเนื้อหาในแต่ละหน้าตามลำดับ เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของเนื้อหาต่าง ๆ ภายใน Portfolio ได้ ซึ่งคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Portfolio ภาษาอังกฤษ มีดังนี้

ประวัติส่วนตัว = Profile

กิจกรรม = Activities

การศึกษา = Education

เกียรติบัตร = Certificates

4. ประวัติส่วนตัว = Profile

Portfolio ภาษาอังกฤษ ตราช้าง

                ในหน้าประวัติส่วนตัวนั้นถือเป็นหน้าที่สำคัญมากหน้าหนึ่งใน Portfolio ภาษาอังกฤษ เพราะจะเป็นตัวช่วยแนะนำตัวตนของเราและบอกถึงลักษณะ ความชอบ อุปนิสัยต่าง ๆ ของเรา ดังนั้นน้อง ๆ สามารถใส่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองได้เต็มที่ ทั้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ นิสัย งานอดิเรก คติประจำใจ เป็นต้น ซึ่งคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Portfolio ภาษาอังกฤษ มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล = Name-Surname

ชือเล่น = Nickname

วันเดือนปีเกิด = Birthday

อายุ = Age

เพศ = Sex

เพศชาย = Male

เพศหญิง = Female

สัญชาติ = Nationality

ศาสนา = Religion

พุทธ = Buddhist

คริสต์ = Christian

มุสลิม = Muslim

ประวัติครอบครัว = Family

ความสามารถพิเศษ = Talent

เล่นฟุตบอล = Play football

เล่นเปียโน = Play piano

ร้องเพลง = Sing

วาดรูป = Sketch

การติดต่อ = Contact

อุปนิสัย = Charecter

กล้าหาญ = Dauntless

เข้มแข็ง = Strong

มองโลกในแง่ดี = Obtimistic

มีความเป็นผู้นำ = Leadership

เข้ากับคนง่าย = Easy-going

กล้าแสดงออก = Assertiveness

ขยัน = Diligent

งานอดิเรก = Hobby

ฟังเพลง = Listen to music

ดูหนัง = Watch movie

เต้น = Dance

อ่านหนังสือ = Read a book

คติประจำใจ = Motto

ที่อยู่ = Address

บ้านเลขที่ = House No.

Lane = ซอย

Sub-district = ตำบล

Sub-area = แขวง

District = อำเภอ

Area = เขต

Province = จังหวัด

Postal Code = รหัสไปรษณีย์

5.ประวัติการศึกษา = Education

Portfolio ภาษาอังกฤษ ตราช้าง

                เป็นส่วนที่น้อง ๆ ต้องรวบรวมข้อมูลประวัติการศึกษาโดยแนะนำว่าให้แยกช่วงมัธยมต้นกับมัธยมปลายให้ชัดเจน และบอกถึงผลการเรียน หรือเกรดเฉลี่ย ที่ได้มาตลอดการศึกษา ซึ่งคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Portfolio ภาษาอังกฤษ มีดังนี้

โรงเรียนประถมศึกษา = Primary School

ชั้น ป.1-ป.6 = Grade 1-6

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา = High School

ชั้น ม.1 – ม.6 = Grade 7-12

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = Junior High School

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย = Senior High School

ปวช.= Vocational Certificate

ปวส. = High Vocational Certificate

ปวท. = Technical Certificate

กศน. = Non-Formal Education

วิทยาลัยเทคนิค = Technical College

วิทยาลัยสารพัดช่าง = Polytechnic School

6.เกียรติบัตร = Certificates

Portfolio ภาษาอังกฤษ ตราช้าง

                ในหน้านี้จะเป็นส่วนที่แสดงผลงานและความสามารถต่าง ๆ ของเราที่ได้รวบรวมมาไม่ว่าจะเป็น ผลงานศิลปะ ภาพถ่าย งานประดิษฐ์ เกียรติบัตรต่าง ๆ พยายามเน้นผลงานที่โดดเด่นที่สุด หรือมีความเกี่ยวข้องกับคณะที่เราสนใจมากที่สุด ซึ่งคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Portfolio ภาษาอังกฤษ มีดังนี้

การฝึกอบรม = Training

รางวัล = Rewards

ได้รับเหรียญรางวัล = Medal

มอบรางวัล = Award

ชนะรางวัล = Carry off

ชนะเลิศ = Winner

7.กิจกรรม = Activities

Portfolio ภาษาอังกฤษ ตราช้าง

                ในส่วนนี้จะเป็นการบอกถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่น้อง ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมมาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมระหว่างเรียนหรือกิจกรรมนอกห้องเรียนก็สามารถหยิบมานำเสนอได้ และถ้าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะหรือหลักสูตรที่น้อง ๆ จะยื่นสมัครอยู่แล้วด้วยก็จะดีมากขึ้นไปอีก ซึ่งคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Portfolio ภาษาอังกฤษ มีดังนี้

กิจกรรมกีฬาสีประจำปี = Sports Day

กิจกรรมรับน้อง = Freshies Day

นักกีฬา = athlete

กรีฑา = athletics

รางวัล = award

ค่ายศิลปะ = Art Camp

การแข่งขัน = contest, competition

จิตอาสา = Volunteer

                สำหรับน้อง ๆ คนไหนกำลังเตรียม Portfolio ภาษาอังกฤษ ก็สามารถเลือกคำศัพท์เหล่านี้มาใช้กับ Portfolio ของน้อง ๆ ได้ และอย่าลืมเลือกแฟ้มสำหรับ Portfolio ภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้ดูดี โดดเด่น น่าสนใจอย่างแฟ้มตราช้าง แฟ้มคุณภาพดี ที่สามารถเก็บเอกสารได้เยอะ ปกแฟ้มปกทำจากกระดาษแข็ง หุ้มด้วย Duraplast กันน้ำ กันรอยขีดข่วน ซองเอกสารพลาสติกใสสามารถเพิ่มซองเองได้ตามต้องการ และตัวซองเอกสารสามารถป้องกันตัวหนังสือให้ไม่หลุดลอก สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วไปทั่วประเทศ

Portfolio ภาษาอังกฤษ ตราช้าง

Facebook Comments