STICKY NOTE

July 30, 2021
กระดาษโน๊ตมีกาวในตัว พาสเทล 3x3 200SH ตราช้าง

STICKY NOTE PASTEL 3×3 (200SH)

July 30, 2021
กระดาษโน๊ตมีกาวในตัว นีออน 3x3 160SH ตราช้าง

STICKY NOTE NEON 3×3 (160SH)

July 30, 2021
กระดาษโน้ตกาวในตัว เหลือง 3x4 (ชนิดถุง) ตราช้าง

STICKY NOTE STD 3X4 YELLOW (OPP)

July 30, 2021
กระดาษโน้ตกาวในตัว พาสเทล2X3(ชนิดถุง) ชมพู ตราช้าง

STICKY NOTE STD 2X3 PASTEL